شاید شبی در خواب خود ببینید مشغول درست کردن بادبادک هستید و می خواهید آنرا به هوا بفرستید، بادبادک ساختن و هوا کردن آن یکی از تفریحات جالبی است که بزرگان و کودکان را جذب خودش می کند و ممکن است این تفریح جالب را در خواب خود هم ببینید‌.

بادبادک هوا کردن چه تعبیری دارد؟!

بادبادک هوا کردن چه تعبیری دارد؟!

?بادبادک هوا کردن هم مثل تمام خواب های دیگر تعبیر خاص خودش را دارد و بسته به حالت شخص ببینیده خواب تعبیر حاص خودش را دارد.

تعبیر خواب بادبادک هوا کردن?
آنلی بیتون می‌گوید:

?اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می‌فرستید، نشانه آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد.
?اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد.
?اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می‌کنند، نشانه آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد.
?اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می‌شود.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر بادبادکی را در هوا دیدید، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید.

تعبیر خواب پرواز کردن بادبادک
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می‌کند: می‌توانید از حالا منتظر موفقیت باشید.
یک بادبادک در ارتفاع زیادی پرواز می‌کند: سرنوشت برای شما اوقات خوشی به همراه دارد.
یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می‌کند: شادی بزرگ

تعبیر خواب بادبادک ساختن
در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما یک بادبادک می‌سازید: تمام دارائی‌تان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت.

آنلی بیتون:

?اگر خواب ببینید بادبادکی درست می‌کنید، نشانه آن است که به سرمایه ای اندک، معامله بزرگی انجام می‌دهید و می‌کوشید کسی را از آن خود سازید.