در این پست از سایت ساعت و زمان پخش فیلم های سینمایی امروز تلویزیون شنبه 13 خرداد 1402 را قرار دادیم . فهرست و لیست و جدول پخش فیلم های سینمایی امروز تلویزیون و صدا و سیما به همراه ساعت و زمان پخش فیلم های سینمایی امروز شبکه های تلویزیون تاریخ شنبه 13 خرداد 1402 . امروز شبکه های تلویزیون چه فیلم سینمایی دارند ؟ نام و اسم فیلم های سینمایی شبکه های صدا و سیما امروز چیست ؟ ساعت و زمان پخش فیلم های سینمایی امروز شبکه های تلویزیونی چنده ؟ فیلم های سینمایی شبکه های صدا و سیما شامل شبکه یک و شبکه دو و شبکه سه و شبکه چهار و شبکه پنج و شبکه ورزش و شبکه پویا و شبکه آی فیلم و شبکه نهال و شبکه تهران و شبکه تماشیا و شبکه نمایش و … امروز کی و چه زمانی پخش خواهد شد ؟ جدول و لیست و فهرست پخش فیلم های سینمایی شبکه های مختلف تلویزیونی امروز شنبه 13 خرداد 1402 …

در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با فهرست و جدول پخش و نام و اسامی فیلم های سینمایی و برنامه های امروز شبکه های تلویزیون با ساعت و زمان پخش فیلم های سینمایی امروز شبکه های صدا و سیما …

ساعت و زمان پخش فیلم های سینمایی امروز تلویزیون شنبه 13 خرداد 1402

به زودی لیست کامل قرار داده خواهد شد

فیلم سینمایی تسلا و فیلم سینمایی آموزش بد و فیلم سینمایی سرآشپز امروز از شبکه نمایش پخش خواهد شد .

جدول پخش شبکه نمایش – 1402/03/13

ساعت شروع نام برنامه مدت
00:22
وله معرفی سایت
00:00:23
00:22
آیکیو سینما
00:21:05
00:43
موسیقی فیلم (چهار شگفت انگیز )
00:11:12
00:54
وله جادوی سینما
00:00:23
00:55
جادوی سینما (وقایع عجیب)
00:04:57
01:00
برنامک اکنون (کوهستان)
00:00:16
01:00
سینمایی کوهستان
01:35:48
02:36
وله معرفی سایت
00:00:23
02:36
سینما گاف
00:11:23
02:48
موسیقی فیلم (زوتوپیا )
00:12:35
03:00
وله جادوی سینما
00:00:23
03:00
جادوی سینما (جوشش غرش یورش )
00:02:24
03:03
وله معرفی سایت
00:00:23
03:03
کلیپ اذان
00:00:45
03:04
اذان
00:04:29
03:08
برنامک اکنون (تسلا)
00:00:16
03:09
سینمایی تسلا
01:26:26
04:35
برنامک اکنون (آموزش بد)
00:00:16
04:35
سینمایی آموزش بد
01:16:53
05:52
وله معرفی سایت
00:00:23
05:55
وله قبل بازرگانی
00:00:10
05:55
آگهی بازرگانی
00:04:04
05:59
برنامک اکنون (دیوانه از قفس پرید)
00:00:16
06:00
سینمایی دیوانه ای از قفس پرید
00:42:50
06:43
وله پاز
00:00:10
06:43
آگهی بازرگانی
00:03:59
06:47
برنامک ادامه (دیوانه از قفس پرید)
00:00:16
06:47
سینمایی دیوانه ای از قفس پرید
00:51:09
07:38
وله قبل بازرگانی
00:00:10
07:38
آگهی بازرگانی
00:05:29
07:44
برنامک اکنون (سرآشپز)
00:00:16
07:44
سینمایی سرآشپز
00:41:32
08:26
وله پاز
00:00:10
08:26
آگهی بازرگانی
00:05:30
08:31
برنامک ادامه (سرآشپز)
00:00:16
08:32
سینمایی سرآشپز
00:54:34
09:26
وله قبل بازرگانی
00:00:10
09:26
آگهی بازرگانی
00:08:48
09:35
برنامک اکنون (آموزش بد)
00:00:16
09:35
سینمایی آموزش بد
00:32:27
10:08
وله پاز
00:00:10
10:08
آگهی بازرگانی
00:05:57
10:14
برنامک ادامه (آموزش بد)
00:00:16
10:14
سینمایی آموزش بد
00:44:26
10:59
وله قبل بازرگانی
00:00:10
10:59
آگهی بازرگانی
00:10:41
11:09
برنامک اکنون (تسلا)
00:00:16
11:10
سینمایی تسلا
00:50:32
12:00
وله پاز
00:00:10
12:00
کلیپ اذان
00:00:36
12:01
اذان
00:04:29
12:05
آگهی بازرگانی
00:05:57
12:11
برنامک ادامه (تسلا)
00:00:16
12:12
سینمایی تسلا
00:35:54
12:48
وله جادوی سینما
00:00:23
12:48
جادوی سینما (مرد آزاد)
00:02:39
12:51
وله قبل بازرگانی
00:00:10
12:51
آگهی بازرگانی
00:08:53
13:00
برنامک اکنون (سرآشپز)
00:00:16
13:00
سینمایی سرآشپز
00:41:32
13:41
وله پاز
00:00:10
13:42
آگهی بازرگانی
00:04:16
13:46
برنامک ادامه (سرآشپز)
00:00:16
13:46
سینمایی سرآشپز
00:54:34
14:41
وقت آشپزی
00:05:00
14:46
وله معرفی سایت
00:00:23
14:46
موسیقی فیلم (سرقت در شصت ثانیه )
00:03:55
14:50
وله قبل بازرگانی
00:00:10
14:50
آگهی بازرگانی
00:08:30
14:59
برنامک اکنون (دیوانه از قفس پرید)
00:00:16
14:59
سینمایی دیوانه ای از قفس پرید
00:42:50
15:42
وله پاز
00:00:10
15:42
آگهی بازرگانی
00:05:15
15:47
برنامک ادامه (دیوانه از قفس پرید)
00:00:16
15:48
سینمایی دیوانه ای از قفس پرید
00:51:09
16:39
وله معرفی سایت
00:00:23
16:39
سینما گاف
00:09:13
16:48
وله قبل بازرگانی
00:00:10
16:48
آگهی بازرگانی
00:10:13
16:59
برنامک اکنون (آموزش بد)
00:00:16
16:59
سینمایی آموزش بد
00:32:27
17:31
وله پاز
00:00:10
17:32
آگهی بازرگانی
00:04:25
17:36
برنامک ادامه (آموزش بد)
00:00:16
17:36
سینمایی آموزش بد
00:44:26
18:21
وله معرفی سایت
00:00:23
18:21
آیکیو سینما
00:20:56
18:42
وله جادوی سینما
00:00:23
18:42
جادوی سینما (اوبی وان کنوبی)
00:05:15
18:48
وله قبل بازرگانی
00:00:10
18:48
آگهی بازرگانی
00:10:44
18:58
برنامک اکنون (صنوبر)
00:00:16
18:59
سینمایی صنوبر
00:36:45
19:36
وله پاز
00:00:10
19:36
کلیپ اذان
00:00:20
19:36
اذان
00:04:29
19:40
برنامک ادامه (صنوبر)
00:00:16
19:41
سینمایی صنوبر
00:51:32
20:32
وله معرفی سایت
00:00:23
20:33
آیکیو سینما
00:15:01
20:48
موسیقی فیلم (از کرخه تا راین)
00:11:24
20:59
برنامک اکنون (موج )
00:00:16
20:59
سینمایی موج
01:29:05
22:28
وله معرفی سایت
00:00:23
22:29
آیکیو سینما
00:15:19
22:44
موسیقی فیلم (پس از زمین )
00:15:54
23:00
برنامک اکنون (شیار143)
00:00:16

ساعت و زمان پخش فیلم های سینمایی امروز تلویزیون شنبه 13 خرداد 1402,ساعت پخش فیلم سینمایی امروز,ساعت پخش فیلمهای سینمایی امروز,زمان پخش فیلم های سینمایی امروز,ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش امروز,ساعت پخش فیلم های سینمایی امروز