مسیربندی هوشمند و خودکار پخش و توزیع در نرم افزار مدیریت پخش و توزیع الستیک

چکیده : ایجاد مسیر پخش هوشمند و خودکار با استفاده از نرم افزار الستیک به وسیله‌ی در نظر گرفتن پارامترهای تعیین شده توسط مدیران پخش و توزیع، یک فرآیند هوشمندانه است که به بهبود عملکرد ناوگان و بهینه سازی فرآیند پخش کمک می‌کند.ایجاد مسیرهای پخش خودکار با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا (IoT) به عنوان یک فرآیند هوشمند و خودکار در مدیریت پخش و توزیع محصولات انجام می‌شود. این فرآیند با بهره‌گیری از تحلیل داده ها و الگوریتم های هوش مصنوعی به تشخیص الگوها و بهینه سازی مسیرهای پخش می پردازد.

مسیربندی هوشمند و خودکار پخش و توزیع در نرم افزار

 

ایجاد مسیرهای پخش خودکار با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا (IoT) به عنوان یک فرآیند هوشمند و خودکار در مدیریت پخش و توزیع محصولات انجام می‌شود. این فرآیند با بهره‌گیری از تحلیل داده ها و الگوریتم های هوش مصنوعی به تشخیص الگوها و بهینه سازی مسیرهای پخش می پردازد.

ایجاد مسیر پخش هوشمند و خودکار با توجه به پارامترهای تعیین شده توسط مدیران پخش و توزیع در نرم افزار الستیک

ایجاد مسیر پخش هوشمند و خودکار با استفاده از نرم افزار الستیک به وسیله‌ی در نظر گرفتن پارامترهای تعیین شده توسط مدیران پخش و توزیع، یک فرآیند هوشمندانه است که به بهبود عملکرد ناوگان و بهینه سازی فرآیند پخش کمک می‌کند. در این سیستم:

1.     تعریف پارامترهای موثر در مسیرچینی خودروهای پخش و توزیع توسط مدیران در نرم افزار مدیریت پخش و توزیع الستیک

مدیران پخش و توزیع پارامترهایی را تعیین می‌کنند که شامل مواردی مانند زمان تحویل، نوع محصولات، ساعت کاری رانندگان و کارکنان، ترافیک مورد انتظار، و ترتیب اولویت‌ها می‌شود.

2.     جمع‌آوری لحظه ای داده‌های خودروهای پخش و توزیع در نرم افزار الستیک

سامانه الستیک از منابع مختلف مثل ردیاب ها، حسگرها و سایر دستگاه ها به داده های لحظه ای اطلاعات جمع آوری شده می پردازد.

3.     تحلیل داده های پخش و توزیع با استفاده از هوش مصنوعی در سامانه الستیک

با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، داده ها تحلیل شده و الگوهای رفتاری، بهینه سازی مسیرها و تطابق با پارامترهای تعیین شده توسط مدیران ناوگان پخش و توزیع شناسایی می‌شود.

4.     تعیین خودکار مسیرهای پخش در نرم افزار مدیریت پخش و توزیع الستیک

با در نظر گرفتن پارامترها و الگوهای تحلیل شده، سامانه مدیریت ناوگان الستیک به صورت خودکار و سیستماتیک مسیرهای بهینه برای پخش محصولات تعیین می‌کند.

5.     ارتباط زنده و لحظه ای بین مدیران و رانندگان در اپلیکیشن رانندگان پخش الستیک

این نرم افزار امکان ارتباط زنده با مدیران پخش و رانندگان را فراهم می‌کند تا اطلاعات جدید، تغییرات در مسیرها یا هر گونه نکته مهم دیگر به سرعت به مشتریان و مدیران اطلاع رسانی شود.

6.     پیش بینی شرایط و به روزرسانی دینامیک مسیرهای پخش در نرم افزار و اپلیکیشن پخش و توزیع الستیک

با تغییر شرایط ناگهانی مثل ترافیک، سامانه به صورت دینامیک مسیرها را به روزرسانی کرده و اصلاحات لازم را اعمال می‌کند.

تا به این ترتیب، مدیران پخش و توزیع قادرند با استفاده از سیستم مدیریت ناوگان الستیک، عملکرد خود را بهبود بخشند و فرآیند پخش را به صورت بهینه‌تری انجام دهند.