در این پست از سایت استار بورس فال ابجد فردا پنجشنبه 20 مهر 1402 فال ابجد واقعی با تفسیر دقیق را برای شما قرار دادیم . فال و طالع بینی ابجد دقیق و واقعی فردا + فال ابجد فردا صد در صد درست با تفسیر دقیق + فال ابجد انلاین آینده و ازدواج برای همه متولدین ماه های سال در سایت استار بورس …

فال ابجد فردا پنجشنبه 20 مهر 1402 فال ابجد واقعی با تفسیر دقیق

?فروردین ?
ب ب د
طالع خوبی است و نيتت بر آورده می‌شود. به زودی از غمها رها می‌شوی زيرا فالت نويد خير و سعادت می‌دهد در كارهايت همچنان كوشا باش تا موفقيت و پيروزی نصيب شود. مراقب بدخواهان باش و رازت را به هركس نگو. با كسی خويشی يا دوستی خواهی كرد كه بسيار خوب است. در زندگی دو دل نباش .

? اردیبهشت ?
آ ج آ
به آنچه كه نيت كرده ای می‌رسی ، ولی بايد صبر كنی نه اينكه تعجيل كنی . اگر تعجيل كنی از كارت پشيمان می‌شوی . از قصدی كه داری دور شو . با كسی نزاع نكن . راز دل خود را به كسی نگو . از شخصی گندمگون كه قدی متوسط دارد و روی او يك نشان است دوری كن . از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور . به خداوند توكل كن تا از غم و رنج در امان باشی.

? خرداد ?
ج ب آ
طالعت نيكوست با توكل به خداوند به خواسته ات می‌رسی تغييراتی در پيش داری به خداوند توكل كن تا زودتر به مقصود برسی . به همه اعتماد نكن . چيزی يا خبری به تو می‌رسد كه ممكن است خیلی با ارزش نباشد . ولی تو را خوشحال می‌کند، آينده ی روشنی داری ،برای رسيدن به آن راه زيادی نمانده اما بايد مراقب اعمال و رفتارت باشی.

? تیر ?
د د د
نيت خوبی كردی به خواسته و آرزويت می‌رسی. در روزی به رويت گشوده می‌شود وبه سعادت و خوشی دست می يابی. اگر قصد سفر يا معامله ای داری به آن عمل كن به نفع تو خواهد بود به ديگران اعتماد كنی اما رازت را به هر كس مگو به زودی خبر خوشی به تو می‌رسد.

? مرداد ?
د ج ب
در چند روز آينده خبر خوشی به تو می‌رسد يك طلب سوخته و يا يك چيز گم شده را به دست می‌آوری . كارها بر وفق مراد تو خواهد بود سود يا پول زيادی نصيبت می‌شود. با دوستان خوب مشورت كن ، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد مال حلال خوبی به دست می‌آوری قدر آن را بدان و شكر خدا كن . می‌توانی از آن به افراد مستحق احسان كنی تا اجر معنوی نصيبت شود

? شهریور ?
د آ آ
آينده ی خوبی در پيش داری اگر همتت را به كار بگيری ، با موفقيت فاصله ای نداری افكار و نيات پاك در سر داشته باش تا خداوند تو را در كارهايت ياری دهد به زودی گشايشی در كارها پيدا می‌شود . از چيزی نگرانی در دل داری ،نگران نباش . اگر چيزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خيری در آن است.

?مهر ?
ب آ ج
حاجت و آرزويی داری كه برآورده می‌شود گشايشی در كارت پيدا می‌شود و ايام خوشی خواهی داشت اگر مشكلی داری به زودی برطرف می‌شود اگر اين مشكل مالی باشد موقعيت مالی خوبی پيدا ميكنی در طالعت فرزند زياد ديده می‌شود . فرزندانی خوب و خوش قدم.

? آبان ?
آ ب ب
فكری را كه در سر داری ترك كن . صبر پيشه كن تا گشايشی در كارت ايجاد شود قال و قيل و تلاش بيهوده مكن از بد دوری كن و به امرو مشيت الهی تسليم شو و جز در راه او كوشش و عمل نكن . از دروغ بر حذر باش ، چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند تا دوازده روز ديگر گشايشی در كار تو ايجاد می‌شود . صبور باش و به خدا توكل كن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی انشاءالله .

? آذر ?
آ آ ج
از خصومت دست بردار اگر قصد انجام كاری ناثواب داری ، يا فكری بد در سر داری از آن دست بردار . از كسی كه چشمانی كبود و رنگی سرخ دارد دوری كن . كسس از تو رنجور شده بايد از او دلجويي كنی . اگر خواسته و آرزويی داری تا ده روز آينده به آن ميرسی . صدمه‌ای متوجه توست . صدقه بده انشاءالله رفع خواهد شد. از فكر بد ، پول و در آمد حرام دوری كن . در همه ی كارها به خدا توكل كن.

? دی ?
ج ج د
طالعت خوب نيست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف می‌شود و به مقصود خودخواهی رسيد از چيزی در تشويش هستی به زودی تشويشت بر طرف می‌شود. كسی در فكر حيله و صدمه زدن به شماست به خداوند توكل كن تا حيله اش برطرف شود رازت را به هر كسی نگو.

? بهمن ?
د آ ب
در اين نيتی كه كرده ای هيچ خيری نيست. از آن چشم پوشی كن اگر رنج و آسيبی به تو رسيده است به خاطر چشم زخم است بايد صبر كنی تا گره ی كارت باز شود. با كسی در اين مورد صحبت نكن و از خصومت بپرهيز. به زودی تغيير محسوسی در زندگيت پديد می‌آید به خداوند توكل كن و منتظر بمان .

? اسفند ?
د د ج
قصد و نيتت خوبست به زودی كارهايت سر و سامان ميگيرد تا چهل روز ديگر چنان گشايشی در كارت پيدا ميشود كه انتظارش را نداری . تغييرات مثبتی در زندگيتدر پيش داری. خيلي زود از غم و رنج ، رها ميشوی و به نشاط و شادمانی دست پيدا ميكنی البته اراده ی تو هم در اين امر دخيل ميباشد .