دعا برای آمدن مشتری از غیب به این معنی است که افزایش مشتری داشته باشید، آما بدون اینکه انتظارش را بکشید و به یکباره و فوری اتفاق بی افتد و از مشکلات رهایی یابید. همیشه دعا برای آمدن مشتری از غیب در بین ادیان مطرح بوده و در دین اسلام که کاملترین دین می باشد دعاهای مجرب زیادی برای افزایش مشتری و آمدن مشتری از غیب داشتیم و گردآوری شد. می توانید دعاهای زیر را print بگیرید و در مغازه و محل کسب و کارتان قرار دهید.

دعا برای آمدن مشتری از غیب

به منظور فروش سریع خانه و ملک، یا فروش فوری کالا و پیدا شدن مشتری از غیب در بررسیهای انجام شده به دعای زیر رسیدیم.

دعا برای آمدن مشتری از غیبدعا برای آمدن مشتری از غیب با دعای مجرب زیر

دعا برای آمدن مشتری از غیب؛ دعای زیر را بخوانید و روی برگه ی بنویسید و در محل کسب و کارتان برای آمدن مشتری در بهترین جای فروشگاه یا مغازه خودتان قرار دهید و بهتر است برگه را با گلاب عطرآگین کنید.

دعا برای آمدن مشتری از غیب فوری و واقعی

دعا برای آمدن مشتری از غیب