چاقو یکی از ابزارهای مهم و ضروری در زندگی هر فرد است که همیشه خطرناک نیست. در صورت این وسیله خطرناک می‌شود که از آن بخواهیم برای آسیب زدن به کسی یا چیزی استفاده کنیم.
دیدن چاقو در خواب دارای تعابیر مختلفی است  که تعبیر آن بستگی به شکل و جزئیات چاقو و همچنین شرایط و اتفاقاتی خواب دارد.
اما به طور کلی تعبیر کنندگان خواب دیدن چاقو در خواب را نشان از عشق، مهر و محبت، آوردن فرزند پسر، امنیت، موفقیت و پیروزی در کار و در برخی از موارد به جدایی و طلاق تعبیر کردند.
بر اساس نظر منوچهر مطیعی تهرانی دیدن خواب چاقو نشان از حرف و صحبت‌های کنایه‌دار و نیش دار به دیگران دارد.
اگر می‌خواهید تعبیر خواب چاقو را در موقعیت و شرایط گوناگون بدانید با ادامه این مطلب همراه ما باشید  تا شما را با تعابیر مختلقف از نظر مفسران و معبران در این باره آشنا کنیم.

فهرست دسترسی سریع

تعبیر خواب چاقو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می‌دهد و می‌گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می‌زنند تا عمل می‌کنند بیمناک هستید.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقو در خواب، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیان‌های مالی نیز دلالت دارد.

به تعبیر معبرین غربی اگر زنی در خواب خود چاقو ببیند نشان دهنده آن است که از چیزی که وارد زندگی اش شده است می‌ترسد. چنانچه مردی در رویایش چاقویی ببیند نشان از پرخاشگری او در دنیای واقعی دارد. باید تلاش کنید که بر خود مسلط باشید و خشم خود را به درستی کنترل کنید. بطور کلی دیدن چاقو در خواب بعد مثبتی ندارد. این رویا ممکن است بیانگر اوقات سخت و دشواری باشد که در زندگی خود تجربه خواهید کرد.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
رویای اینکه شما چاقو حمل می‌کنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.
اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.
دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.

تعبیر خواب چاقو خوردن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.
به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است.

به تعبیر معبرین غربی اگر در خواب خود دیدید که با چاقو مورد حمله قرار گرفته‌اید وقت آن رسیده که به اطرافتان نگاهی دقیق بیاندازید و دشمنان خود را شناسایی کنید. در نظر داشته باشید که اگر نتوانید با این افراد که در نزدیکی شما هستند مشکلاتتان را حل و فصل کنید در آینده‌ای نه چندان دور از طرف همان افراد به شما آسیب خواهد رسید.

تعبیر خواب چاقو زدن

آنلی بیتون می‌گوید: خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.
به بیان معبرین غربی اگر در خواب خود دیدید که از چاقو برای صدمه زدن به فردی که او را می‌شناسید یا حتی نمی‌شناسید استفاده می‌کنید بیانگر وجود مشکلی بزرگ در زندگی شماست. غم و اندوه، خبر بد، نا امیدی، قتل، تصادف مرگبار و… می‌تواند بخشی از این مشکلات باشد. اگر در خواب دیدید که چاقو را به پشت یا قفسه سینه کسی وارد کردید به نوعی بیانگر نقاط ضعفی است که در زندگی واقعی خود احساس می‌کنید.

تعبیر خواب چاقو شکسته

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.
به تعبیر معبرین غربی دیدن چاقوی شکسته در خواب به معنای فروپاشی همه امیدها و آرزوهای فرد خواب بیننده در زندگی اوست. اگر شخصی در خواب دید که بوسیله چاقویی زخمی شده است و آن چاقو شکسته است بیانگر یک بیماری یا درکی دردناک از وضعیت فعلی او در دنیای واقعی است. اگر در رویای خود دیدید که چاقوی شکسته‌ای را تعمیر می‌کنید بیانگر احیای دوستی با فردی است که موقعی به شما توهین کرده است.

اگر فردی در رویا ببیند که چاقویی شکسته به عنوان هدیه دریافت می‌کند باید به رفتارش در زندگی نگاهی دوباره بیندازد. این امکان وجود داد که او با مردم بسیار پرخاشگر است و لازم است تا رفتار خود را با اطرافیانش تغییر دهد.

اگر خواب دیدید که چاقوی شکسته‌ای به کسی هدیه می‌دهید بدان معناست که شما از آن شخص راضی نیستید.

اگر فردی خواب ببیند که چاقوی شکسته‌ای می‌خرد بدین مفهوم است که در زندگی، اولویت‌هایش را به درستی انتخاب نکرده و این اولویت‌ها تاثیر مثبتی بر زندگی‌اش نخواهند داشت.

تعبیر خواب دعوا با چاقو

به بیان معبرین غربی اگر خواب دیدید که با چاقوی خود در حال دعوا کردن هستید به این معناست که با دوستانی که در باطن دشمنتان هستند سر و کار دارید. این رویا همچنین بدین مفهوم است که شما در حال قطع ارتباط با افراد بد اطراف خود هستید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه چاقویی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می‌گوید و بد شما را می‌خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می‌یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می‌شود.
به تعبیر معبرین غربی، دیدن چاقوی آشپزخانه در خواب معنای خودبی دارد و به این مفهوم است که اتفاقات خوبی در زندگی برایتان رخ خواهد داد. اگر در رویای خود دیدید که شخصی به شما چاقوی آشپزخانه می‌دهد بدین مفهوم است که به زودی خبر‌های خوبی به شما خواهد رسید. دیدن اینکه چاقوی آشپزخانه در درست دارید این نوید را به شما می‌دهد که در کاری که پیش گرفته‌اید موفق می‌شوید. قرض گرفتن چاقوی آشپزخانه نشان دهنده اخبار خوبی است که به زودی دریافت خواهید کرد.

تعبیر خواب چاقوی تیز و برنده

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.

تعبیر خواب چاقو (برای مردان)

اگر درخواب دیدید که از یک چاقو استفاده می‌کنید، چنین رویایی ممکن است نشانه‌ی خوبی نباشد. در واقع استفاده از چاقو در خواب نشان‌دهنده‌ی پرخاشگری شماست و این‌که باید روی رفتار و خلق و خوی‌تان کنترل داشته باشید.

 تعبیر خواب چاقو بسیار تیز

اگر در خواب یک چاقوی بسیار تیز را دیدید، چنین رویایی علامت خوبی نیست، و احتمالا نشان می‌دهد کسی که به شما نزدیک است، مثلا یکی از اعضای خانواده‌تان، یک دوست، یا حتی شریک زندگی‌تان، ممکن است در آینده‌ی نزدیک به شما خیانت کند. عمل این شخص ممکن است شما را به شدت ناامید کند.

 تعبیر خواب چاقو کند

اگر درخواب یک چاقوی کند ببینید، چنین رویایی ممکن است نشان دهد که برای به انجام رساندن یک پروژه یا وظایفی که بر عهده‌تان است به اندازه‌ی کافی مجهز یا ماهر نیستید. این رویا همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی شما در بعضی از قسمت‌های زندگی‌تان باشد.

این خواب در عین حال ممکن است نشانه‌ای باشد از این‌که مورد حمله‌ی کسی قرار گرفته‌اید و آماده‌ی رد کردن حمله‌ی او یا دفاع از خودتان نیستید.

خواب یک چاقوی زنگ‌زده

اگر در خواب‌تان یک چاقوی زنگ‌زده را دیدید، چنین رویایی علامت خوبی نیست. این خواب احتمالا نشان‌دهنده‌ی ناخرسندی شما است در اثر برخی مسائلی که در خانه یا محل کار شما را ناراحت می‌کند.

 تعبیر خواب چاقو جیبی

اگر در خواب‌تان یک چاقوی جیبی دیدید، چنین رویایی ممکن است نشانگر سرکوب برخی احساسات منفی مانند خشم باشد.

این خواب همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی اطمینان شما نسبت به توانایی‌هایی باشد که برای حل هر مشکلی که ممکن است با آن روبرو شوید، دارید. این خواب گاهی اوقات آمادگی شما را نشان می‌دهد.

 خواب چاقویی که روی آن خون است

اگر در خواب یک چاقوی خونین را دیدید، چنین رویایی ممکن است احساس گناه یا پشیمانی را نشان بدهد که به دلیل آسیب زدن به کسی در خودتان حس می‌کنید.

این خواب در عین حال ممکن است واهمه و ترس تان را نشان بدهد از این‌که به نوعی مجبور خواهید بود تاوان کاری را که کرده‌اید، پس بدهید.

خواب چاقوی خونین گاهی اوقات هم ممکن است نشان‌دهنده‌ی غلبه بر یک مشکل یا خطر بزرگ باشد.

تعبیر خواب چاقو تاشو

اگر در خواب‌تان یک چاقوی تاشو دیدید، چنین رویایی ممکن است تمایل و قصد شما را برای دفاع از تصمیمات‌تان نشان دهد. این خواب همچنین می‌تواند نشان دهد که برای شما صحبت کردن در مورد احساسات‌تان با دیگران کار دشواری است.

خواب یک مجموعه چاقو

دیدن یک مجموعه چاقو در خواب، ممکن است آشفتگی عاطفی و روانی را نشان دهد که در حال حاضر گرفتارش شده‌اید، مرحله‌ای که ممکن است برای مدتی طول بکشد. شاید شما می‌ترسید رابطه‌ای را در زندگی‌تان پایان بدهید.

 خواب نگاه کردن به چند چاقو

اگر در خواب مشغول دیدن چند جاقو هستید، چنین رویایی معمولا نشانه‌ی خوبی نیست، در واقع این خواب نشان‌دهنده‌ی خشم یا پرخاشگری است.

همچنین، گاهی اوقات این رویا ممکن است نیازی را نشان بدهد که برای خلاص شدن از برخی خاطرات آزاردهنده در خودتان احساس می‌کنید. در واقع شما تمایل دارید این خاطرات را فراموش کنید تا بتوانید به زندگی‌تان ادامه دهید.

 خواب نگه داشتن یک چاقو در دست‌تان

دیدن یک چاقو در دست‌تان، ممکن است نشان‌دهنده‌ی میل شما برای حمله به کسی یا نیاز شما به دفاع در برابر کسی باشد.

 خواب دیدن در مورد داشتن یک مجموعه چاقوی تیز در دست

اگر درخواب ببینید که یک مجموعه چاقوی تیز در دست‌تان نگه داشته‌اید، باید منتظر اتفاق خوبی باشید چرا که این خواب ممکن است نشان دهد که برای پایان دادن به یک رابطه‌ی عاطفی سمی و ادامه دادن زندگی‌تان آماده هستید.

 خواب مردی که شما را با یک چاقو در دست دنبال می‌کند (برای زنان)

ممکن است در خواب ببینید که یک مرد با چاقویی در دستش شما را تعقیب می‌کند. چنین رویایی نشان می‌دهد که می‌ترسید شریک زندگی‌تان شما را ترک کند و تنها بمانید.

این خواب در عین حال ممکن است نشان‌دهنده‌ی تلاش شما برای خشنود کردن شریک زندگی‌تان باشد.

گاهی اوقات دیدن این خواب ممکن است نشان‌دهنده‌ی تلاش شما برای جلوگیری از رفتار جنسی تهاجمی همسرتان نسبت به شما باشد.

 آسیب زدن به خودتان با چاقو

این‌که در خواب ببینید با یک چاقو به خودتان آسیب می‌زنید، به نوعی یک هشدار است. در واقع چنین رویایی ممکن است در مورد رفتارتان یا برخی از عادت‌ها یا اعتیادتان و همچنین نیاز به خلاص شدن از شر آن‌ها، به شما هشدار دهد.

 تعبیر خواب چاقو خوردن توسط کسی که می‌شناسید

دیدن چاقو خوردن در خواب آن هم توسط کسی که می‌شناسید معمولا به شما هشدار می‌دهد که به اقدامات آن فرد نسبت به خودتان دقت بیش‌تری داشته باشید.

 خواب از پشت چاقو خوردن توسط دوست‌تان

اگر در خواب ببینید که یکی از دوستان‌تان با چاقو از پشت به شما ضربه می‌زند وقت آن رسیده که یک بازنگری در روابط‌تان داشته باشید. در واقع چنین رویایی نشان می‌دهد که لازم است بررسی کنید و ببینید دوستان واقعی شما چه کسانی هستند. در میان آن‌ها دشمنانی نیز وجود دارند و شما ممکن است از قبل در مورد آن‌ها دچار سوء ظن شده باشید.

 خواب مورد حمله قرار گرفتن با یک چاقو

اگر درخواب ببینید که کسی با چاقو به شما ضربه می‌زند، معلوم می‌شود که اخیرا دچار خجالت و عذاب شده‌اید به این دلیل که چیزی را که با آن موافق نبوده‌اید، رد کرده‌اید.

گاهی اوقات هم این رویا ممکن است فردی را در زندگی شما نشان دهد که شما فکر می‌کنید در تلاش است از شما انتقام بگیرد.

در عین حال این احتمال هم وجود دارد که این خواب وجود یک دشمن قدرتمند را نشان بدهد.

ممکن است در حال حاضر عواقب حسادت شخصی را نسبت به خودتان تجربه می‌کنید.

 خواب کشتن کسی با چاقو

اگر در خواب‌تان ببینید که کسی را با یک چاقو کشته‌اید، باید منتظر اتفاقات خوبی باشید!‌ چنین رویایی واقعا یک نشانه‌ی خوب است، و احتمالا تمایلات عاشقانه‌ی شما را نسبت به کسی (شاید حتی همان کسی که در خواب دیدید) نشان می‌دهد.

این رویا میل شما را برای ورود به یک رابطه‌ی رمانتیک و پرشور با شخص خاصی نشان می‌دهد.

 خواب مادرتان که با یک چاقو شما را تهدید می‌کند

این‌که در خواب ببینید مادرتان شما را با یک چاقو تهدید می‌کند، اصلا نشانه‌ی خوبی نیست، احتمالا در روابط‌تان با اعضای خانواده یا دوستان‌تان دچار درگیری و اختلاف خواهید شد.

این رویا همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی کاهش پیوند و روابط شما با نزدیکان‌تان باشد. گاهی اوقات این رویا یک درگیری واقعی با مادرتان و لزوم حل مشکل را در اسرع وقت نشان می‌دهد.

 خواب مورد حمله قرار گرفتن توسط چند چاقو

این‌که در خواب ببینید وسط چند چاقو مورد حمله قرار گرفته‌اید، اصلا نشانه‌ی خوبی نیست. این رویا معمولا نشان می‌دهد که دشمنان زیادی در اطراف شما وجود دارند و در واقع باید برای مراقبت از خودتان اقداماتی انجام بدهید.

 خواب خودکشی با چاقو

اگر در خواب ببینید که با چاقو خودتان را می‌کشید، ابدا نگران نشوید! هر چه‌قدر هم که این خواب ترسناک به نظر برسد، به هر حال نشان می‌دهد که دوران خوبی در انتظارتان است.

در صورتی که پای مسایل مالی و فرصت‌های کسب و کاری به میان بیاید،‌ فوق‌العاده خوش‌ شانس خواهید بود، بنابراین با خیال راحت توجه‌تان را به این جوانب از زندگی‌تان معطوف کنید.

سرمایه‌گذاری هم ایده‌ی بدی نیست! زیرا در طول این مدت هر کاری که انجام بدهید موفقیت‌آمیز خواهد بود.

تعبیر خواب چاقو خراب

دیدن یک چاقوی خراب که پر از فرورفتگی است،‌ نشان می‌دهد که اتفاقات بد و ناخوشایندی در زندگی شما رخ خواهد داد.

در مورد دیگران نیز دقت به خرج بدهید زیرا ممکن است آن‌ها سبب بروز مشکلاتی در زندگی‌تان شوند. جزئیات کار و زندگی‌تان را به کسی نگویید و بهتر است در مورد مسایل شخصی‌تان ساکت بمانید. به این ترتیب کسی آسیبی به شما وارد نخواهد کرد و شاید حتی از بروز این اتفاق ناخوشایند جلوگیری کنید!

 افتادن چاقو در خواب

این‌که در خواب ببینید که چاقو از دست‌تان می‌افتد، می‌تواند هم نشان‌دهنده‌ی اتفاقات خوشایند و هم سمبل اتفاقات ناخوشایند باشد. این خواب نشان می‌دهند که به زودی با یک مرد ملاقات خواهید کرد.

این مرد می‌تواند حامل اخبار بد یا خوب باشد، بنابراین زمان صحبت با این آدم دقت کنید و اطلاعات زیادی در اختیار وی نگذارید.

 خواب دیدن شخصی که یک چاقو در دست دارد

اگر در خواب‌تان کسی را با یک چاقو در دست دیدید، چنین رویایی ممکن است نشان دهد که شخص دیگری در زندگی‌تان شما را به نوعی کنترل می‌کند. شاید این شخص چوب لای چرخ‌تان می‌گذارد.

 خواب حمله کردن به یک شیر با چاقو

اگر خواب ببینید با چاقویی که دست‌تان گرفته‌اید به یک شیر حمله می‌کنید یعنی قرار است سرتان کلاه برود و از سوی رقبا رفتار ناعادلانه‌ای با شما خواهد شد چون آن‌ها از بی‌احتیاطی شما نهایت استفاده را خواهند برد یا مسائل مهم مربوط به پروژه‌های کسب و کار یا کارهایی را که اکنون در دست گرفته‌اید نادیده خواهند گرفت.

 خواب کشتن خودتان با چاقو

اگر در خواب ببینید سعی دارید با چاقو خودکشی کنید به نوعی پیش بینی کننده‌ی خوش‌شانسی زیاد است. وقتی فقط خودتان را با چاقو زخمی کنید، این خواب می‌تواند پیش بینی شادی زیاد و وجود لذتی باشد که به زودی در زندگی به شما روی خواهد آورد.