قیمت کولر آبی امروز یکشنبه در بازار استخراج شد و به طور مثال کولر آبی برند آبسال مدل 7000/AC70R با قیمت 11.100.000 تومان و قیمت کولر آبی برندِ انرژی مدل 7000/ EC0700 با قیمت 17میلیون تومان فروش می رود.

لیست و قیمت انواع کولر آبی

قیمت کولر

قیمت کولر

مدل قیمت مصرف کننده (تومان)
آبسال
3500/AC35 3500/AC35 7.100.000
5500/AC58 5500/AC58 9.000.000
7000/AC70 7000/AC70 11.000.000
5500 /AC55R 5500 /AC55R 9.300.000
7000/AC70R 7000/AC70R 11.100.000
7500/ACCP76 7500/ACCP76 15.200.000
3500/AC40 3500/AC40 8.200.000
3500/AC33K 3500/AC33K 5.500.000
3500/AC38 3500/AC38 7.600.000
انرژی
7000/ EC0700 7000/ EC0700 17.000.000
3500/EC0350 3500/EC0350 8.200.000
2800/EC0280n 2800/EC0280n 4.500.000
5000/EC0600 5000/EC0600 16.600.000
7000/7000 7000/7000 17.200.000
3500/ VC0380 3500/ VC0380 9.200.000
7000/ EC 700 7000/ EC 700 17.000.000
5500/ EC0550e 5500/ EC0550e 11.500.000
7000/EC0700e 7000/EC0700e 14.000.000
5500/ EC0550 5500/ EC0550 14.500.000
7000/ VC0600 7000/ VC0600 16.500.000
سپهر الکترونیک
5000/SE500 5000/SE500 9.100.000
5000/SE500 7000/SE700 10.500.000
2800/ SE280 2800/ SE280 3.500.000
7000/SE700C 7000/SE700C 12.500.000
3500/SE400-UD 3500/SE400-UD 7.100.000
3500/ SE350 3500/ SE350 7.100.000
7000/ SE700 7000/ SE700 10.500.000
برفاب
7000/ BF7 7000/ BF7 10.000.000
5000/ BF5 5000/ BF5 8.500.000
3500/ BF3R 3500/ BF3R 6.300.000