تحلیل تکنیکال سکه طرح جدید,محدوده حمایت و مقاوم سکه طرح جدید

#سکه_طرح_جدید
29/600 منطقه ای که به عنوان اولین حمایت میشه روش فکر کرد
27/600 منطقه بعدی حمایتی در صورت از دست رفتن ناحیه بالاتر خواهد بود

? بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال

تحلیل تکنیکال سکه طرح جدید,محدوده حمایت و مقاوم سکه طرح جدید