در این پست از سایت استار بورس فال ابجد اصلی سه شنبه 18 مهر 1402 فال ابجد واقعی با تفسیر دقیق را برای شما قرار دادیم . فال و طالع بینی ابجد دقیق و واقعی فردا + فال ابجد فردا صد در صد درست با تفسیر دقیق + فال ابجد انلاین آینده و ازدواج برای همه متولدین ماه های سال در سایت استار بورس …

فال ابجد اصلی سه شنبه 18 مهر 1402 فال ابجد واقعی با تفسیر دقیق

?فروردین ?

د آ ب
در این نیتی كه كرده ای هيچ خيری نيست. از آن چشم پوشی كن اگر رنج و آسيبی به تو رسيده است به خاطر چشم زخم است بايد صبر كنی تا گره ی كارت باز شود. با كسی در اين مورد صحبت نكن و از خصومت بپرهيز. به زودی تغيير محسوسی در زندگيت پديد می‌آید به خداوند توكل كن و منتظر بمان .

? اردیبهشت ?

ج ب ج
طالع خوبی داری. اين روزها آرزويت برآورده می‌شود خبر خوشی دريافت ميكنی وبه شادی و نشاط ميرسی زنی بلند قد و باريك اندام و گندمگون با تو خصومت ميكند مراقب خودت باش. از پول و در آمد حرام پرهيز كن آينده ی خوبی در پيش داری. با دوستان و آشنايان به نيكی رفتار كن اگر قصد ازدواج يا معامله ای داری به آن عمل كن با موفقيت همراه خواهد بود.

? خرداد ?

ج ب ب
آنچه را كه از خدا طلب كنی به آن ميرسی اما تو نيز بايد به عهد خود پايبند باشی و خلاف وعده عمل نكنی اگر فكر و ذهنت را يكی كنی و در امور به خدا توكل كنی به مرادت ميرسی. يك نفر كه به تو نزديكست غيبت تو را می‌کند تو به آن بی اعتنا شو و به كار خود مشغول باش ، به زودی به خواسته ات ميرسی انشاءالله.

? تیر ?

ب آ آ
طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشايش در رزق و روزی برای توست اگر قصد سفر داری ،يا قصد جابجایی و نقل مكان داری و يا قصد داری تغيير شغل بدهی به آنها عمل كن ، به نفع تو خواهد بود غيبت ديگران را نكن و به كار خود مشغول باش تا آنچه را خداوند مصلحت ميداند برای تو پيش بيايد.

? مرداد ?

آ د ج
طالعت خوب است اما از نيتی كه كرده ای منصرف شو تا عاقبتِ كارت خير شود. از بديها پرهيز كن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگويند. از خوابی كه ديده ای نترس عاقبت خوب خواهد شد ،اما آن را برای كسی بازگو نكن . از همنشين بد دوری كن. يك نفر كه نان و نمك تو را ميخورد و ادعای دوستی با تو را دارد ،با تو روراست نيست البته نميتواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توكل كن.

? شهریور ?

آ ب ج
به زودی مقصودت بر آورده می‌شود و از غم رها می‌شوی بايد شكر خدا را به جا آوری. افرادی هستند كه در عين دوستی، غيبت تو را می‌کنن . از اين افراد دوری كن . برای مقصود و نيتی كه داری بايد تلاش كنی تا به آن برسی. اگر كسی را رنجانده ای بايد از او دلجویی كنی. نيات خير داشته باش و در كارها مردانه پيش برو ، به خداوند توكل كن تا به مرادت برسی

?مهر ?

ب ج د
طالعت نيک است و نيتت بر آورده می‌شود رازت را به كسی نگو . بايد مراقب بدخواهان باشی در كارت گشايش ديده می‌شود به خداوند رحمان اميدوار باش و با توكل به او به كار و زندگيت ادامه بده. اطمينان داشته باش كه روزهای بهتری در پيش خواهی داشت .

? آبان ?

د ب ب
نيت خوبی کردی قصد انجام هر كاری را داری ،در آن به توفيق می‌رسی ، به زودی از رنج و غم رهایی می يابی . عيب تو اين است كه راز دلت را به همه می‌گویی از اين كار پرهيز كن . در هر كاری به خدا توكل كن تا كارت كامل انجام شود.

? آذر ?

ج ب د
طالع خوبی داری . در نعمت و رحمت به رويت گشوده است و به مقصودی كه داری می‌رسی شكر خدا را به جا آور تا به مقصود نزديكتر شوی امسال برای تو بهتر از هر سال ديگر است به عزت و موقعيت خوبی دست پيدا می‌کنی به زودی خبری خوشحال كننده دريافت می‌کنی . اگر قصد انجام كاری را داری به آن عمل كن ، با موفقيت همراه خواهد بود.

? دی ?

آ ج آ
به آنچه كه نيت كرده ای می‌رسی ولی بايد صبر كنی نه اينكه تعجيل كنی . اگر تعجيل كنی از كارت پشيمان می‌شوی . از قصدی كه داری دور شو . با كسی نزاع نكن . راز دل خود را به كسی نگو . از شخصی گندمگون كه قدی متوسط دارد و روی او يك نشان است دوری كن . از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور . به خداوند توكل كن تا از غم و رنج در امان باشی.

? بهمن ?

د د ج
قصد و نيتت خوبست به زودی كارهايت سر و سامان ميگيرد تا چهل روز ديگر چنان گشايشی در كارت پيدا ميشود كه انتظارش را نداری . تغييرات مثبتی در زندگيت در پيش داری. خيلي زود از غم و رنج ، رها ميشوی و به نشاط و شادمانی دست پيدا ميكنی البته اراده ی تو هم در اين امر دخيل ميباشد .

? اسفند ?

آ د ب
طالع خوبی داری عاقبت به آنچه كه طالب هستی ميرسی. از كار و شراكت سود خواهی برد. و رنج و مشكلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز كارت بهتر می‌شود. اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد. اگر مسافر داری به سلامت باز ميگردد اگر گره يا مشكلی تا اينجا در زندگيت بوده رفع خواهدشد و بعد از اين زندگی خوبی خواهی داشت