در این پست از سایت استار بورس ?معما | تنها «یک» معکوس این تصویر را پیدا کنید ? زمان حل کردن معما سی ثانیه را قرار دادیم . یک چیستان و معمای تصویری دیگر . اگر توانستید این معما را در 30 ثانیه حل کنید از هوش بالایی برخوردار هستید …

?معما | تنها «یک» معکوس این تصویر را پیدا کنید ? زمان حل کردن معما سی ثانیه

تنها «یک» معکوس این تصویر را پیدا کنید. متوسط زمان حل کردن این معما سی ثانیه است. می توانید زودتر از این پیدا کنید؟

?معما | تنها «یک» معکوس این تصویر را پیدا کنید ? زمان حل کردن معما سی ثانیه