یشم سبز یک نوع ماده معدنی است و دارای رنگ‌های مختلف عبارتنداز سبز، زرد کم‌رنگ، سفید، بنفش و سرخ می‌باشد.

مشاهده یشم در عالم رویا مانند مشاهده صدها چیز دیگر توسط خواب بین در خواب امکان پذیر است و دارای تعابیر مختلفی است.

سنگ یشم جزو سنگ هایی است که در تزیین زیور آلات از آن بهره می برند بنابراین چگونه دیدن سنگ یشم و حالات آن در تعبیر این خواب دخیل می باشد.

در ادامه با ما همراه باشید تا تعبیر خواب یشم را خدمتتان عرض کنم امیدوارم بهره لازم از این مطلب را برده و تعبیر خواب یشم از زبان معبران معروف برایتان سودمند واقع شود.

تعبیر خواب یشم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل، عقیق و حکم آن,همان تعبیر جواهرات است. اگر زنی به شما انگشتری از یشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهید یافت,
و اگر در خواب دیدید خودتان جنسی از یشم داشته باشید، فراغت خاطر در شما پدید می آید. اگر انگشتری که از یشم دارید , تنگ باشد از جانب زن یا همسرتان تحت فشار قرار خواهید گرفت. زنی که به شما خیلی نزدیک است , شما را تحت فشار قرار می دهد.
اگر مقدار زیادی سنگ یشم در خواب دیدید، از طرف زنی سود می برید که آن سود بسیار است و کم نیست.

تعبیر خواب یشم محمد ابن سیرین

اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.
اگر ببینی مقدار فراوانی یشم داری، یـعـنـی از زن‌ها مال و اموال بدست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر شخص در خواب یشم ببینید، به معنای آن است که به سعادت و خوشبختى می رسد .

تعبیر خواب به روایت خالد اصفهانی

اگر شخص در خواب بیند انگشتری از یشم داشت، به این معناست که زن خواهد.
اگر خواب دید که یشم بسیار داشت از زنان مال حاصل کند.