تفاوت واکنش ریپل و کاردانو به اتفاقات اخیر?,کاهش شدید قیمت کاردانو تفاوت واکنش ریپل و کاردانو به اتفاقات اخیر?,کاهش شدید قیمت کاردانو