در این پست از سایت قیمت تیر آهن میلگرد قوطی مفتول ورق ناودانی پروفیل امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ را قرار دادیم . قیمت لحظه ای انواع آهن آلات امروز در بازار ایران شامل تیر آهن و میلگرد و پروفیل و قوطی و ورق و ناودانی و نبشی و تسمه و مفتول و خاموت و گالوانیزه . برای اطلاع از آخرین اخبار و خبرهای افزایش یا کاهش قیمت آهن آلات در بازار و قیمت لحظه ای انواع آهن آلات به ادامه مطلب مراجعه کنید . سایت استار بورس …

در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با قیمت لحظه ای انواع آهن آلات شامل ورق و قوطی و تسمه و تیر آهن و نبشی و ناودانی و خاموت در سایت استار بورس ..

تیر آهن

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۴,۲۰۰,۰۰۰ (۱۳.۵۱%)۵۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۵,۳۰۰,۰۰۰ (۱۰.۴۲%)۵۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۶,۱۵۰,۰۰۰ (۸.۸۵%)۵۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۷,۱۵۰,۰۰۰ (۷.۵۲%)۵۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸,۳۰۰,۰۰۰ (۶.۴۱%)۵۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹,۷۰۰,۰۰۰ (۵.۴۳%)۵۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ (۵.۰۵%)۵۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ (۴.۳۱%)۵۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ (۳.۷۳%)۵۰۰,۰۰۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو میلگرد ۶.۵
کلاف ۴.۵ ۲۸,۷۰۰ (۵.۵۱%)۱,۵۰۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲۷,۷۰۰ (۵.۷۳%)۱,۵۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲۷,۳۰۰ (۵.۴۱%)۱,۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲۷,۳۰۰ (۵.۴۱%)۱,۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲۷,۵۰۰ (۵.۳۶%)۱,۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲۷,۵۰۰ (۵.۳۶%)۱,۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲۷,۵۰۰ (۵.۳۶%)۱,۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲۷,۵۰۰ (۵.۳۶%)۱,۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲۷,۵۰۰ (۵.۳۶%)۱,۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲۷,۵۰۰ (۵.۳۶%)۱,۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲۷,۵۰۰ (۵.۳۶%)۱,۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲۷,۷۰۰ (۵.۳۲%)۱,۴۰۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی – ۷ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ناودانی ۶.۵
۶ متری ۴۲ ۲۸,۰۰۰ (۱.۸۲%)۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۸
۶ متری ۴۲ ۲۸,۰۰۰ (۱.۸۲%)۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۰
۶ متری ۵۲ ۲۸,۰۰۰ (۱.۸۲%)۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۲
۶ متری ۶۴ ۲۸,۰۰۰ (۱.۸۲%)۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۴
۱۲ متری ۱۵۵ ۲۸,۰۰۰ (۱.۸۲%)۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۶
۱۲ متری ۱۷۰ — (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸
۱۲ متری ۲۱۵ — (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰
۱۲ متری ۲۳۰ — (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲۷,۰۰۰ (۱.۸۹%)۵۰۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲۷,۰۰۰ (۱.۸۹%)۵۰۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲۷,۰۰۰ (۱.۸۹%)۵۰۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲۷,۰۰۰ (۱.۸۹%)۵۰۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲۷,۰۰۰ (۱.۸۹%)۵۰۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲۷,۰۰۰ (۱.۸۹%)۵۰۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲۷,۰۰۰ (۱.۸۹%)۵۰۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳۶,۵۰۰ (۲.۲۴%)۸۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۳۷,۰۰۰ (۲.۷۸%)۱,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۳۷,۰۰۰ (۱.۳۷%)۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۳۶,۰۰۰ (۱.۴۱%)۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۳۶,۲۰۰ (۴.۹۳%)۱,۷۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۳۵,۸۰۰ (۴.۳۷%)۱,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۳۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۳۵,۸۰۰ (۴.۳۷%)۱,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۳۵,۸۰۰ (۴.۳۷%)۱,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۳۱,۳۰۰ (۰.۹۷%)۳۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۳۱,۳۰۰ (۰.۹۷%)۳۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۳۱,۳۰۰ (۰.۹۷%)۳۰۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ — (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری – — (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری – — (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری – — (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری – — (۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

سیم آرماتور – ۳ و ۴ – ۳۰,۷۰۰ (-۶.۹۷%)-۲,۳۰۰
هر کیلو حرارتی
– – ۲۷,۵۰۰ (۱.۴۸%)۴۰۰
هر کیلو زیگزاگ
– – ۲۷,۵۰۰ (۱.۴۸%)۴۰۰
هر کیلو سیم فابریک
۱.۵ و ۲.۵ – ۳۰,۷۰۰ (-۶.۹۷%)-۲,۳۰۰
هر کیلو سیم تسمه
۱.۵ و ۲.۵ – ۳۰,۷۰۰ (۲.۳۳%)۷۰۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو خاموت ۸ – – – ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت ۱۰ – – – ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ – – – ۲۷,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ – – – ۲۶,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ – – – ۲۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ – – – ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۷,۵۰۰ (-۰.۸۶%)-۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۵,۰۰۰ (۷.۸۴%)۴,۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۲,۰۰۰ (۸.۳۳%)۴,۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۰,۰۰۰ (۶.۳۸%)۳,۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۹,۵۰۰ (۷.۶۱%)۳,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۹,۵۰۰ (۷.۶۱%)۳,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۹,۵۰۰ (۷.۶۱%)۳,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۴۹,۵۰۰ (۷.۶۱%)۳,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۶۰,۵۰۰ (۱۵.۲۴%)۸,۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۶۱,۰۰۰ (۹.۵۲%)۵,۳۰۰