تحلیل تکنیکال سهام ونوین یکی از سهام جذاب و جامانده بورس ایران

#ونوین

در ۴۳۰ تومن نسبت به جاماندگی و جذاب بودن این نماد اشاره شد و به هدف اشاره شده در تحلیل قبل (۵۲۰) رسید و وارد اصلاح شد
همینک با تجدید قوا و با صف خرید چند صد ملیونی دوباره در حال حمله به ۵۲۰ تومن میباشد

تحلیل تکنیکال سهام ونوین یکی از سهام جذاب و جامانده بورس ایران