تعبیر خواب برلیان چه میتواند باشد؟ سنگ برلیان یکی از سنگ های قیمتی و بسیار ارزشمند میی باشد، خواب دیدن این سنگ ونگین ارزشمند در خواب بسیار جالب است و تعبیر های خاصی را دارد. ممکن است در خواب خودتان ببینید که این سنگ ارزشمند را از کسی هدیه می گیرید و یا آن را گم کرده اید و دنبال آن می گردید یا حتی امکان دارد آن نگین شکسته باشدو…با توجه به شرایط خوابی که دیده اید و با خواند نظرات معبران مختلف میتوانید تعبیر خوابتان را بیابید.

تعبیر خواب برلیان:

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن برلیان در خواب، نشانه آن است که برای رسیدن به بزرگ‌ترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب برلیان شکسته

بیتون می‌گوید:

دیدن برلیان شکسته در خواب، علامت آن است که فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می‌کند

تعبیر خواب هدیه گرفتن برلیان

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب ببینید کسی به شما برلیان هدیه داد، بیانگر داشتن اوضاع مناسب است. اگر خواب ببینید که برلیانی را گم کرده‌اید، نشانه‌ی جدایی از یکی از دوستانتان است.