در این پست از سایت تعبیر خواب شطرنج,تعبیر خواب مهره های شطرنج و بازی با مهره های شطرنج را قرار دادیم. در این پست برای شما عزیزان ما برخی از تعبیر خواب های معبران بزرگ و معتبر ایران و  جهان در مورد شطرنج و انواع حالات آن که در ادامه بررسی خواهیم کرد را آماده کرده ایم. اگر برای شما عزیزان هم از انواع مختلف خواب در مورد شطرنج مثل بازی کردن شطرنج ، مهره های شطرنج ، بازی با مهره های شطرنج ، شطرنج برای دختر مجرد ، شطرنج برای زنان باردار و… پیش آمده  پیشنهاد می کنم این پست را به هیچ وجه از دست ندهید.     سایت استار بورس …

در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با کاملترین تعبیر خواب درمورد شطرنج و بررسی معنی و مفهوم شطرنج در خواب. . .

دیدن یا بازی شطرنج در خواب بیانگر این است که نیاز دارید قبل از اینکه تصمیم بگیرید به دقت در مورد یک موقعیت فکر کنید.

مربع های سفید و سیاه صفحه شطرنج ، نمادی از جنبه های مثبت و منفی یک موقعیت است.

خواب ممکن است در این مورد نظر دهد که شما جفت عشقی خود یا جفت کاری خود را ، چگونه ملاقات کرده اید.

تعبیر شطرنج‌بازی، تهمت و بهتان و دروغ می‌باشد.

اگر کسی در خواب در حال بازی شطرنج بود، به طرف مقابل دروغ و تهمت می بندد و طرف مقابل نیز نسبت به او همین رفتار را دارد.
اگر کسی دید که بازی شطرنج را برد، به دروغ بر کسی غلبه خواهد کرد.
دیدن و یا بازی کردن شطرنج در خواب بیانگر توجه و دقت به موقعیت‌های پیش روی شماست. قبل از هرگونه تصمیم گیری تمامی جوانب را در نظر بگیرید.
خانه‌های سیاه و سفید صفحه شطرنج سمبل موقعت‌های مثبت و منفی هستند.
دیدن مهره شاه در خواب یک نشانه خطرناک است. این مهزه بیانگر حضور زنی در زندگی شماست که شما بر سر جایتان فرو می‌نشاند.
دیدن مهره‌های شطرنج در رؤیا غرق شدن و مجذوب شدن در موقعیت‌های خاص و یا روابطی که در پیش رو هستند را نشان می‌دهد. به دلیل درگیر شدن زیاد در اینگونه روابط و موقعیت‌ها اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می‌دهد را نادیده می‌گیرید و در نتیجه کنترل زیادی روی این روابط نخواهید داشت. این موقعیت‌ها در فعالیت‌ها و رفتار شما تأثیر بسزایی دارند.

تعبیر خواب شطرنج به روایت جابر مغربی

بازی کردن با شطرنج و تخته نرد در خواب، به فریب کاری، حسد، فتنه و آشوب تعبیر میشود.

تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید ، دلالت بر آن دارد که در کارهایتان با کسادی مواجه خواهید شد ، این خواب می تواند نشانه بیماری و یا یافتن دوستانی ناموافق باشد.
اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده اید ، دلالت بر آن دارد که از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی ایجاد می شود . اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده اید نشانه آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد .
دیدن شطرنج باختن به خواب، دلیل بهتان و دروغ بود. اگر بیند شطرنج کرد و بر کسی غلبه کرد، دلیل که به باطل بر کسی غلبه کند. اگر بیند که خصم بر وی غلبه کرد، دلیل است بر وی بهتان گویند و کارش بی منفعت باشد

تعبیر خواب شطرنج در کتاب سرزمین رویاها

بازی شطرنج : وقتتان را بیهوده تلف می کنید.

تعبیر خواب شطرنج به روایت ابن سیرین
شطرنج در خواب بیانگر زندگی مشترک با افراد مختلط است و پادشاه یک شهر بزرگ ، شادی و لذت دارد و بازی شطرنج ، تاس و پاشنه حیله گر ، فریب و مجادله است.
و هر که ببیند: که او شطرنج بازی می کند ، تعداد کمی دارد و شطرنجی که توسط مردان منزوی بازی نمی شود و توسط مردان مسئول بازی می شود
و اگر بازیکن در خواب طعمه ای از حریف خود گرفت ، پا برداشت و اگر اسبی را گرفت ، شوالیه ای گرفت و اگر فیل را برد ، پادشاه خارجی را گرفت.
و هر کس که می بیند که او شطرنج بازی می کند ، پس او برای مبارزه و دعوا تلاش می کند ، و شطرنج در خواب گفتاری دروغ است
و هر کس که خواب ببیند: اینکه بازی کند و بر آن غلبه کند ، هوشیاری را که در جنگ از حریفش دیده است در او می بیند ، شطرنج جنگ و دشمنی است ، دانستن اسرار ، حرکت از یک موقعیت به موقعیت دیگر ، انحراف روحیه و سفر. بازیکن شطرنج ، دیدن او در خواب نشانگر پادشاه است
ابن سیرین در تعبیر خواب درباره شطرنج گفت: بازی شطرنج ، تاس و پاشنه پا در بینش ناپسند است ، زیرا این نشان دهنده رقابت و مجادله است. و شیخ بزرگوار در تفسیر خود از بازی شطرنج افزود: بازی با همه چیز به دلیل سخنان خداوند متعال در وحی دقیق خود در چشم اندازها قابل اعتراض است:
{یا آیا مردم شهرها اعتقاد داشتند که او صبح هنگام که مشغول انجام آداب و رسوم بودند ، شر آنها را برای آنها به ارمغان می آورد؟} آیه 98
وی همچنین گفت: هرکس در خواب ببیند که شطرنج بازی می کند ، پس او دشمن آشکاری دارد و گفته شد که شطرنج در چشم اندازها از موقعیت ، دولت یا حکم برداشته می شود. خوبی دیدن آن این است که صاحب خواب پیروزی خود را در آن می بیند. ابن سیرین در نظر گرفت که کسی که در خواب می بیند گویی در حال بازی با یک شخص شطرنج است ، پس او در یک بحث یا جدال تلاش می کند یا یک دعوا ، و خدا بهتر می داند
تفسیر مدرن یا رویکرد روانشناختی به اهمیت شطرنج در خواب:
وقتی اسباب بازی ها ، اشکال و گروه هایی از تکه ها و جعبه های مخالف در خواب ظاهر می شوند ، صاحب خواب در حال آماده شدن برای یک رویارویی قاطع با ابتدا و سپس به طور کلی با زندگی است. این مجموعه ای از تعارضات ، تضادها و تحولات است که ممکن است به طور ناگهانی در سطح عملی در زندگی ظاهر شود و بسته به نتیجه مصاحبه ، ممکن است تأثیر مثبت یا منفی برجای بگذارد.
صفحه شطرنج در خواب ، جهانی است که بالا و پایین می رود و در آن چه کسی زندگی می کند ، چه کسی می میرد ، و چه قایم و کج در آن ظاهر می شود ، و در آن در حال دویدن و جنگ است ، و در آن نفرت وجود دارد ، وسوسه ، حسادت ، ثروت و فقر.