اگر کسی در رویا خود مشاهده کند که با عده‌ای دعوا می‌کند بدین معناست که او دوستان زیادی به دست خواهد آورد.
اگر شما در خواب خود ببینید که با تعداد زیادی در حال جنگ و دعوا می‌باشید بیانگر این است که انسان بزرگی بر سر مسیر شما قرار خواهد گرفت که مشتاق دوستی با او خواهید شد.
اگر فردی در خواب ببیند با کسی دعوا می‌کند و او را نمی‌شناسد یکی از اعضای فامیل او از او احساس ناراحتی پیدا کرده که بعداً با یکدیگر دوست خواهند شد.
اگر فردی در خواب ببیند که دو نفر با همدیگر دعوا می‌کنند تعبیر خواب آن این است که کاری پیش می‌آید که باعث خوشحالی می‌شود.
با این حال اگر می‌خواهید تعبیر خواب دعوا و جدال را بدانید با ادامه این مطلب همراه ما باشید تا نظر مفسران بزرگ تاریخ را در این باره جویا شوید.

فهرست دسترسی سریع

تعبیر خواب جر و بحث کردن

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر جر و بحث منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیری متفاوت با تعبیر جدال و درگیری شدید خواهد داشت. اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می‌کنید که او را نمی‌شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد.

تعبیر خواب جر و بحث و جدال با افراد آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر فرد آشنایی با شما جر و بحث می‌کرد بیگانه ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او جر و بحث می‌کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم جر و بحث می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.

تعبیر خواب جر و بحث (دعوا) با مادر شوهر

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می‌کند، نشانه آن است که مردم سنگدل او را آزار خواهند داد.

تعبیر خواب جر و بحث با افراد مختلف به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می‌کنید، نشانه آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود.

اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می‌کنید، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند.

اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید، نشانه آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.

اگر خواب ببینید با افرادی فرهیخته بحث می‌کنید، علامت آن است که شما از هوش فوق العاده برخورد هستید، اما به نحو مطلوب از هوش خود استفاده نمی‌کنید.

اگر خواب ببینید با فردی یهودی بحث می‌کنید، علامت آن است که آبروی شما در محیط کار در خطراست.

تعبیر خواب دعوا کردن برای زنده ماندن

اگر در خواب ببینید که دعوا می کنید تا زنده بمانید، این خواب نشانه ای بسیار ناخوشایند است و تعبیر آن است که شما یا یکی از افراد خانواده تان از یک بیماری جدی رنج می برید.

 تعبیر خواب دعوا کردن با مادرتان

اگر در خواب ببینید که در حال دعوا کردن با مادر خود هستید، تعبیر آن است که احتمالا شما در زندگی واقعی با مادر خود مشاجره یا جر و بحثی داشته اید. در این صورت، به شما توصیه می کنیم که با مادر خود گفتگو کنید و مشکلات پیش آمده را برطرف کنید.

علاوه بر این، دعوا کردن با مادر در خواب نشان دهنده آن است که شما دوست دارید به مادر خود نزدیک تر شوید. شاید احساس کمبود توجه و عشق مادرانه را تجربه می کنید و به همین دلیل از او عصبانی و ناراحت هستید.

 تعبیر خواب دعوا کردن با دوست دختر یا دوست پسرتان

اگر در خواب خود را در حال دعوا کردن با دوست دختر یا دوست پسرتان ببینید، تعبیر آن است که احتمالا بین شما مشکلاتی وجود دارد. این خواب به معنای آن است که اکنون زمان روبرو شدن با این مشکل و برطرف کردن آن فرا رسیده است.

 تعبیر خواب دعوا کردن با دوست

اگر در خواب خود را در حال دعوا کردن با یکی از دوستان صمیمی تان ببینید، این خواب تعبیری بسیار ناخوشایند دارد و به این معناست که در آینده ای نزدیک کسی یا چیزی که دوستش داشتید را از دست می دهید.

 تعبیر خواب دعوا کردن با فردی بی اهمیت و بی ارزش

اگر در خواب ببینید که در حال دعوا کردن با فردی هستید که هیچ اهمیتی در زندگی شما ندارد، این خواب می تواند نشانه ای خوب باشد. به زودی خبرهای خوبی در رابطه با خودتان یا شخصی که دوستش دارید را دریافت می کنید.

 تعبیر خواب دعوا کردن با زامبی ها

اگر درخواب خود را در حال دعوا کردن با زامبی ها ببینید، تعبیر آن است که شما به شدت از رابطه تان خسته شده اید.

 تعبیر خواب دعوا کردن با شیاطین

اگر در خواب خود را در حال دعوا کردن با شیاطین و ارواح خبیث ببینید، تعبیر آن است که شما در تلاش هستید تا تمامی عادات بد و ناخوشایند خود را کنار بگذارید. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده آن باشد که شما از دردی طاقت فرسا رنج می برید و تلاش می کنید تا با این درد مبارزه کنید.

 تعبیر خواب شاهد دعوایی هستید

اگر در خواب ببیند که شما شاهد دعوایی هستید، این خواب نشانه ای خوب است و تعبیر آن است که شما کاملا آزاد هستید تا مطابق با قوانین خودتان زندگی کنید. بهتر است به نظرات دیگران توجه نکنید و به آن ها اجازه ندهید خالق زندگی شما باشند.

 تعبیر خواب دیدن خون در حین دعوا

اگر در خواب ببینید که در حین دعوا شما یا فرد دیگری خونریزی می کنید، تعبیر آن است که نباید بیش از اندازه به دوستان خود اعتماد کنید. افرادی وجود دارند که از هر فرصتی برای آسیب رساندن به شما استفاده می کنند.

 تعبیر خواب سرباز جنگجو

دیدن یک سرباز و مبارز جنگجو در خواب نشان دهنده آن است که شما سخت کار و تلاش می کنید و کاملا خود را وقف کارتان کرده اید.

 تعبیر خواب دو حیوان در حال دعوا

اگر در خواب دو حیوان را در حال دعوا با یکدیگر ببینید، تعبیر آن است که شما تلاش می کنید تا مانع از ورود به بحث و جدال بین دو نفر از دوستان خود شوید. شما نمی خواهید که از آن ها جانبداری کنید و رابطه ای که با آن ها دارید را خراب کنید.

 تعبیر خواب دعوا کردن سگ ها

اگر در خواب چند سگ را در حال دعوا ببینید، تعبیر آن است که شما با یک چالش عاطفی و درونی روبرو هستید. شما نمی توانید تصمیم بگیرید که چه چیزی می خواهید و قادر به شناسایی احساس واقعی خود در بیداری نیستید.

 تعبیر خواب دعوای دوستان

اگر در خواب ببینید دوستان‌تان با هم در مقابل شما دعوا می‌کنند، چنین خوابی ممکن است به امکان قریب‌الوقوع بودن واسطه‌گری شما بین آن‌ها در عالم بیداری باشد و اینکه باعث بشوید آن‌ها به راه حلی که برای هر دو طرف مفید است دست پیدا کنند.

 تعبیر خواب دعوا کردن با یک غریبه

اگر خواب ببینید با کسی دعوا می‌کنید که او را نمی‌شناسید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی تغییراتی در زندگی باشد که احتمالا بستر زندگی‌تان را تغییر خواهد داد. این تغییرات در خانه، کسب و کار، شغل یا روابط شخصی‌تان اتفاق می‌افتند.

 تعبیر خواب شنیدن صدای دعوا

اگر در خواب صدای دعوا را بشنوید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نیست و ممکن است به اتفاقی بد اشاره داشته باشد که در آینده‌ی نزدیک برای‌تان رخ خواهد داد.

 تعبیر خواب دعوا بین یک شخص جوان و یک شخص پیر

اگر در خواب شاهد دعوای یک شخص جوان با بزرگتر از خودش باشید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی درگیری و مشکلات با بعضی از مقامات باشد. طرف دعوا می‌تواند یک موسسه نیز باشد.

 تعبیر خواب دعوا کردن با همسن خود

اگر خواب ببینید با کسی که همسن و سال خودتان است دعوا می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی است و نماد آزادی است که برای تنظیم روش زندگی خود از آن برخوردار هستید.

تعبیر خواب دعوای یک زوج

اگر در خواب ببینید با همسر یا پارتنر خود دعوا می‌کنید یا شاهد دعوای یک زن و شوهر در خواب باشید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نیست و از خیانت و بی وفایی حکایت دارد.

 تعبیر خواب دعوا کردن در کنار پارتنرتان با فردی دیگر

اگر در خواب ببینید همراه با شریک عشقی یا شریک زندگی‌تان با یک نفر دعوا می‌کنید چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی بدی برای زندگی عاطفی و عاشقانه‌تان باشد. این خواب حتی ممکن است به دوره‌ی جدایی از پارتنرتان اشاره داشته باشد. معمولا این جدایی موقت است اما گاهی به پایان رابطه هم اشاره دارد.

 تعبیر خواب صدمه و آسیب دیدن در دعوا

اگر خواب ببینید به خاطر دعوا کردن آسیب می‌بینید و زخمی می‌شوید چنین خوابی ممکن است به تمایل‌تان برای سرک کشیدن در کسب و کار مردم اشاره داشته باشد.

شاید بدون آنکه از شما سوال شود به مردم نصیحت می‌کنید. فارغ از اینکه نیات‌تان خوب است، اما اگر می‌خواهید مردم شما را طرد نکنند نباید چنین رفتاری از خود نشان بدهید. رفتار شما خودش مسئله ساز خواهد شد.

تعبیر خواب میانجیگری کردن و فیصله دادن دعوا

اگر خواب ببینید سعی دارید مانع دعوای کسی بشوید چنین خوابی ممکن است به آن اشاره داشته باشد که برای داوری کردن آنچه را لازم است در اختیار ندارید.

 خواب دعوا کردن با یکی از نزدیکان

اگر خواب ببینید با یکی از نزدیکان‌‌تان یا معشوق خود دعوا می‌کنید چنین خوابی ممکن است به ماهیت‌ پرخاشگر شما اشاره داشته باشد.

حتی ممکن است نسبت به همه متخاصمانه برخورد کنید. و رفتارتان مشکلات غیرضروری زیادی برای‌تان به وجود بیاورد و حتی باعث پایان داده به رابطه‌تان با کسانی بشود که خیلی برای‌تان مهم هستند.

 تعبیر خواب ناتوانی در پایان دادن به یک دعوا

اگر خواب ببینید با گروه کثیری از آدم‌ها می‌جنگید، و نمی‌توانید جلوی دعوا را بگیرید چنین خوابی یک هشدار جدی قلمداد می‌شود.

این خواب به شما هشدار می‌دهد از درگیری با آدم‌هایی که احتمالا در گذشته جنایت کار بوده‌اند یا شخصیتی مشکوک دارند پرهیز کنید، چون ممکن است کار به جاهای باریک بکشد. همچنین احتمال دارد پای‌تان به انجام کارهایی باز شود که در حالت عادی هرگز انجامشان نمی‌دهید.

 تعبیر خواب تماشای دعوای کسی از فاصله‌ی دور

اگر از راه دور مشاهده کنید کسی در حال دعوا کردن است، چنین خوابی هشداری است به شما که قربانی اشتباه کس دیگری نشوید. ممکن است خودتان را در موقعیت یک میانجی ببینید که حسن شهرت‌تان را به خطر بیندازد.

 تعبیر خواب جنگیدن و دعوا کردن در یک دوئل

اگر در خواب در حال دوئل کردن باشید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی خوبی نباشد. این خواب احتمالا به مشکلات و دشواری‌هایی در بعضی از حوزه‌های زندگی‌تان اشاره دارد مثل روابط شخصی، کسب و کار یا شغل.

 تعبیر خواب شکست خوردن موقع دعوا

دیدن چنین خوابی پیش بینی کننده‌ی وقوع شکستی در زندگی‌ واقعی است. ممکن است یک سری اتفاق‌های ناگوار برای‌تان پیش بیاید یا تصمیم‌های بدی گرفته باشید که روی شیوه‌ی پول درآوردن یا کسب و کارتان تاثیر گذاشته باشد.

دعوا بر سر یک زن جوان

دیدن چنین خوابی ممکن است از آن حکایت داشته باشد که اطرافیان و نزدیکان آن زن وقتی او حضور ندارد درباره‌اش شایعات بدی را رواج می‌دهند.

 دعوا کردن با یک تازیانه

اینکه خواب ببینید وسط دعوا برای دفاع از خودتان تازیانه یا شلاق استفاده می‌کنید نماد پیروزی است. در هر کاری که انجام بدهید، رقیب‌تان هر کسی که باشد، می‌توانید همیشه انتظار برتری داشته باشید، و اینکه بر حریفان قدرتمندتان غلبه کنید و شکست‌شان بدهید. در عالم بیداری این خواب را می‌توان به موفقیت در کسب و کار، زندگی‌ خانوادگی‌تان یا هر کار دیگری که در دست دارید تعبیر کرد.

 تعبیر خواب دعوت به دعوا شدن

اگر خواب ببینید شما را به چالش می‌کشانند تا وارد دغوایی شوید که همه‌ی حاضران می‌دانند شما برنده‌ی قطعی هستید به شک و تردیدهایی اشاره دارد که ممکن است شما را آزار بدهد و مانع پیشرفت پروژه یا کارهایی بشود که در دست دارید.

 تعبیر خواب جنگ و دعوای حتمی و قریب الوقوع

دیدن چنین خوابی می‌تواند نشانه‌ی کمک‌های خیرخواهانه و خوب از طرف آدم‌ها یا از جاهایی باشد که کمترین انتظار را هم نداشتید کمک‌تان کنند.

خواب برنده شدن حین دعوا کردن

برنده شدن در دعوا در خواب تعبیر مثبتی دارد و به مقاومت و پشتکار شما در دل موقعیتی خطرناک در زندگی واقعی اشاره دارد. با تمرکز بر توانایی‌ها و قدرت اراده‌تان به جای فکر کردن به نقاط ضعف و منفی ، می‌توانید خیلی زود متوجه بشوید که بدترین موقعیت‌ها هم به بهترین شکل ممکن برای‌تان رقم خواهد خورد.

تعبیر خواب دعوای بین دو مرد

اگر مردی در خواب ببیند که با مرد دیگری دعوا می‌کند نشانه‌ی آن است که احتمالا بین او و یک دوست، عضو خانواده یا آشنای مذکر تنش و رقابت در خواهد گرفت.